شب میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) [1400-1443]
فایل های صوتی مداحی
 • سخنرانی | حجت السلام حاتمی
 • حاج امیر کرمانشاهی | سرود ( قال رسول الله انا و علی... )
 • حاج امیر کرمانشاهی | سرود ( ساقی ساقی ای ساقی )
 • حاج امیر کرمانشاهی | اومده زینت عرش برین
 • حاج امیر کرمانشاهی | سرود ( اومده زینت عرش برین )
 • حاج امیر کرمانشاهی | سرود ( حقا که وجود حق در ادراک علیست )
 • حاج امیر کرمانشاهی | مدح ( گلدسته های عرش به نام محمد است )
 • حاج امیر کرمانشاهی | مدح ( گرچه عمری بر در این خانه زحمت میکشیم )
 • حاج امیر کرمانشاهی | سرود ( یا رسول الله یا محمد )
 • حاج امیر کرمانشاهی/حاج علی برادران | صحبت
 • حاج علی برادران | سرود ( حبیبنا یا مصطفی )
 • حاج علی برادران/حاج امیر کرمانشاهی |سرود ( پدر پیر فلک... )
 • حاج علی برادران | مدح ( امشب وجود را شرف دیگر آمده )
 • حاج امیرکرمانشاهی | سرود ( نعمتی ازین بالاتره ... )
 • حاج امیرکرمانشاهی | سرود ( قسم به موی علی )
 • حاج امیرکرمانشاهی | مدح (وقتی که هدف نیست کمان فایده اش چیست )
فایل های تصویری مداحی
 • حاج امیر کرمانشاهی | سرود ( قال رسول الله انا و علی... )
 • حاج امیر کرمانشاهی | سرود ( ساقی ساقی ای ساقی )
 • حاج امیر کرمانشاهی | مدح ( اومده زینت عرش برین )
 • حاج امیر کرمانشاهی | سرود ( اومده زینت عرش برین )
 • حاج امیر کرمانشاهی | سرود ( حقا که وجود حق در ادراک علیست )
 • حاج امیر کرمانشاهی | مدح ( گرچه عمری بر در این خانه زحمت میکشیم )
 • حاج امیر کرمانشاهی | مدح ( گلدسته های عرش به نام محمد است )
 • حاج امیر کرمانشاهی | سرود ( یا رسول الله یا محمد )
 • حاج امیر کرمانشاهی/حاج علی برادران | صحبت
 • حاج علی برادران | سرود ( حبیبنا یا مصطفی )
 • حاج علی برادران/حاج امیر کرمانشاهی |سرود ( پدر پیر فلک... )
 • حاج علی برادران | مدح ( امشب وجود را شرف دیگر آمده )
تصاویر