شب بیست و سوم صفر [1400-1443]
فایل های صوتی مداحی
 • سخرانی | حجت الاسلام راشد یزدی
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه ( من کیستم رسول خدا را سلاله ام... )
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه ( ای اختر مدینه و ای ماه منیر شام... )
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه ( بمیرم از خدامه... )
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه
 • حاج امیر کرمانشاهی | زمینه ( کجا رفتی یه دفه بی خبر... )
 • حاج امیر کرمانشاهی | زمینه (یه ماهه چشمام تره... )
 • حاج امیر کرمانشاهی | زمینه ( اصلا بهتر که تو رفتی... )
 • حاج امیر کرمانشاهی | شور ( آن زمان برای بردن من... )
 • حاج امیر کرمانشاهی | شور ( مگه واسه یه کفن دعوا میشه... )
 • حاج امیر کرمانشاهی | شور ( گرگا روی جسمت راحت گریه کردن... )
فایل های تصویری مداحی
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه ( من کیستم رسول خدا را سلاله ام... )
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه ( ای اختر مدینه و ای ماه منیر شام... )
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه ( بمیرم از خدامه... )
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه
 • حاج امیر کرمانشاهی | زمینه ( کجا رفتی یه دفه بی خبر... )
 • حاج امیر کرمانشاهی | زمینه ( اصلا بهتر که تو رفتی... )
 • حاج امیر کرمانشاهی | زمینه (یه ماهه چشمام تره... )
 • حاج امیر کرمانشاهی | شور ( آن زمان برای بردن من... )
تصاویر