شب ششم 1400
فایل های صوتی مداحی
 • سجاد محمدی | روضه [16:09]
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه ( در خانه حسن به همه احترام شد... ) [08:28]
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه ( بی زره رفت به میدان که بگوید حسن است... ) [13:48]
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه ( رسیدم من به کنار تو...) [03:56]
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه ( صد سنگ چه کردند که ای نخنده عوض شد...) [01:26]
 • حاج امیر کرمانشاهی | روضه ( ای گل یاسمنم سرو صنوبر شده ای...) [06:30]
 • حاج امیر کرمانشاهی | زمینه ( با متانتش طوری قدم برمیداره...) [02:03]
 • حاج امیر کرمانشاهی | زمینه ( دنیا اگه کویر باشه کویر...) [03:12]
 • سجاد محمدی | شور ( خاک ایرانه خاکی که پایتخت اون خراسانه...) [02:12]
 • سجاد محمدی | شور ( من اگر مرثیه خوانم...) [01:32]
 • حاج امیر کرمانشاهی | تک ( از روز اول ما پیمان بستیم...) [02:52]
 • حاج امیر کرمانشاهی | شور ( مشق شب نوکرا یا اباعبدالله...) [01:30]
 • حاج امیر کرمانشاهی | شور ( هر زمان تو سختی گره رو گره...) [02:57]
 • حاج امیر کرمانشاهی | شور ( با چشمای خیسم...) [03:17]
 • حاج امیر کرمانشاهی | شور ( منتظر قیامتم فقط به عشق اینکه...) [03:21]
تصاویر